Переход на главную страницу web-сайта СКТЭК
 
Поиск по сайту

  
КАРТА САЙТА
ПОЛНОТЕКСТОВАЯ
НАУЧНАЯ ПЕРИОДИКА
ПО ПРОФИЛЮ ОБУЧЕНИЯ
В КОЛЛЕДЖЕ


"Подписка 2013"

******************

"Подписка"
2011-2012 гг.

 

******************

 

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
УЧЕБНЫЙ ГОД
2013

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
УЧЕБНЫЙ ГОД
2012

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
2009-2010
гг.
см. здесь .....

 

Рекомендательный список литературы по предметам
"Экономика" и "Экономика предприятия"
 
см. здесь .....
Поиск в Интернете

 

Статистика посещений

HotLog
Цитируемость
Яндекс цитирования

 

ИСТОРИЯ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
см. здесь.....
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ
2009-2013


(информационный список литературы - пополнение /обновление
по мере поступления изданий в библиотеку)
     
      Бакка Т. В. Людина і світ : підручник для 11 класу / Т. В. Бакка, Л. В. Марголіна, Т. В. Мелещенко. – К. : Освіта, 2012. – 240 с. : ил.
     Підручник, який ви щойно розгорнули, поведе до джерела знань курсу "Людина і світ". Ви дізнаєтеся про людину як особистість, про її стосунки з іншими людьми та державою, про процеси та явища суспільного буття, про філософські, культурні, політико-правові та соціально-економічні основи життя суспільства. Курс "Людина і світ" є узагальнюючим в освітній галузі "Суспільствознавство". Він інтегрує в собі знання, які ви отримали на уроках етики, практичного права, основ правознавства та основ філософії. Це надзвичайно важливий курс, адже він допоможе збагнути природу людини, суспільства і держави, в якій вона живе, знайти своє місце в суспільстві та зрозуміти можливості й передумови для реалізації власних прагнень та інтересів. Він є необхідним для оволодіння практичними навичками життя в суспільстві, які дозволять вам стати повноцінними особистостями, дієвими членами суспільства. Підручник побудований відповідно до чинної державної програми "Людина і світ". До його структури входять чотирнадцять тем, кожна з яких висвітлює питання академічного рівня державної програми, а також поглибленого, профільного рівня. Матеріал для вивчення обирається вчителем згідно з рівнем навчання.
     Балан П. Г. Биология : учебник для 10 класса / П. Г. Балан, Ю. Г. Вервес, В. П. Полищук. – К. : Генеза, 2010. – 304 с. : ил.
     На протяжении предыдущих лет обучения вы ознакомились с разнообразным миром организмов: бактерий, растений, грибов, животных. Вы также детально изучали строение и процессы жизнедеятельности человека. В 10-м классе вы ознакомитесь с достижениями таких биологических наук, как биохимия, цитология, гистология и др. Вы узнаете об общих закономерностях функционирования живой природы на различных уровнях ее организации (молекулярном, клеточном и организменном) и обобщите полученные ранее знания. Эти знания помогут вам лучше сориентироваться в сложном, разнообразном и чрезвычайно интересном мире живых существ, понять их взаимосвязи со средой обитания, единство органического мира. Надеемся, что вы осознаете необходимость беречь окружающую природную среду и улучшать ее состояние, охранять и рационально использовать природные ресурсы.
     Волощук Є. Зарубіжна література : підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Є. Волощук ; Міністерство освіти і науки України. – К. : Генеза, 2006. – 464 с. : портр.
     Підручник, що ознайомлює з визначними явищами світової літератури XX ст., написано відповідно до чинної програми із зарубіжної літератури 2001 р. (за ред. Д. Затонського, К. Шахової, Є. Волощук; керівник авторського колективу Б. Шалагінов). Разом із хрестоматією-посібником Є. Волощук він утворює навчально-методичний комплект для 11-го класу. Книжка містить оглядові теми, що репрезентують провідні тенденції розвитку літературного процесу XX ст., нариси життєвого і творчого шляху провідних майстрів слова зарубіжної літератури зазначеного періоду, інтерпретації творів, вивчення яких передбачене чинною програмою, а також розгалужений методичний апарат та багатий ілюстративний матеріал.
     Волощук Є. Зарубіжна література : хрестоматія-посібник для 11 класу / Є. Волощук ; Міністерство освіти і науки України. – К. : Генеза, 2006. – 560 с. : ил.
     Хрестоматію-посібник, що ознайомлює з визначними явищами світової літератури XX ст., укладено відповідно до чинної програми із зарубіжної літератури 2001 р. (за ред. Д. Затонського, К. Шахової, Є. Волощук; керівник авторського колективу Б. Шалагінов). У книжці широко представлені твори зарубіжних авторів: Ф. Кафки, М. Пруста, Дж. Джойса, А. Камю, І. Бунша, Т. Манна, М. Булгакова, М. Фріша, І. Ґарсіа Маркеса, П. Зюскінда та ін. Видання включає стислу характеристику життя та творчості письменників, особливостей їхньої поетики, розгалужений методичний апарат. Вміщені у хрестоматії твори вдало доповнює багатий ілюстративний матеріал.
     Горошкіна О. М. Українська мова : підручник для 10 класу / О. М. Горошкіна, М. І. Пентилюк, Л. О. Попова. – Харків : Сиция, 2010. – 256 с. : ил.
     
Підручник допоможе вам удосконалити мовлення, глибше пізнати правила спілкування, відчути себе освіченою, впевненою людиною, здатною за допомогою мови якнайкраще виявити свої здібності в будь-яких життєвих ситуаціях. Ви будете працювати під керівництвом учителя, самостійно, у парах і групах. Сподіваємося, вас зацікавлять рубрики "Видатні українці", "Мандруємо світом", "Читайте українською!", стануть корисними ігри й творчі завдання.
     Калініна Л. В. Англійська мова. Yuor English Self : підручник для 11 класу / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич. – К. : Наш час, 2011. – 368 с. : ил.
     Підручник з англійської мови "Your English Self" розроблений для учнів 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів, які обрали академічний рівень навчання. Він відповідає новітнім вимогам викладання англійської мови. Підручник є складовою навчально-методичного комплекту з англійської мови, до якого також входять зошит, компакт-диск і книга для вчителя. За допомогою підручника учні розвиватимуть свою мовленнєву компетенцію засобами діалогу культур між англомовними країнами та Україною. У підручнику представлено матеріали з 5 розділів (Units). Кожен з них – це цікава сфера спілкування, наприклад, "Світ, в якому ми живемо і навчаємося", "Мистецтво для душі". По завершенню кожного розділу учні мають змогу перевірити отримані знання, виконуючи тестові завдання "Test Yourself".
     
     Крупська Л. П. Економіка : підручник для 11 кл. / Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна. - Харків : Ранок, 2013. - 288 с.
      Аннотация: Підручник відповідає вимогам "Державного стандарту базової і повної середньої освіти" та навчальній програмі "Економіка" для суспільно-гуманітарного профілю навчання, затвердженої Міністерством освіти і науки України. Підручник складається з 12 тем, які розкривають зміст навчального матеріалу з економіки. Відмітною особливістю видання є зразки розв'язання задач до всіх тем. Крім того, підручник містить довідкову інформацію, а також різнорівневі завдання та запитання на осмислення та закріплення вивченого матеріалу. Призначено для учнів 11 класів загальноосвітніх шкіл.

Содержание см. здесь.....
    Крупская Л. Ф. Экономика : учебник для 11 кл. / Л. Ф. Крупская, И. Е. Тимченко, Т. И. Черная. - Харьков : Ранок, 2011. - 192 с. : ил.

     Аннотация: Учебник соответствует требованиям "государственного стандарта базового и полного среднего образования" и учебной программе "Экономика" для общеобразовательных учебных заведений, утвержденной Министерством образования и науки Украины. Учебник состоит из десяти тем, раскрывающих содержание учебного материала по экономике. Отличительной особенностью издания являются примеры решения задач ко всем темам, а также разноуровневые задания и вопросы на осмысление и закрепление изученного материала. Предназначено для учащихся 11 классов общеобразовательных учебных заведений.

 

Содержание см. здесь.....
 
     Кульчицький С. В. Історія України : підручник для 10 класу / С. В. Кульчицький, Ю. Лебедєва ; Міністерство освіти і науки України. – К. : Генеза, 2012. – 304 с. : ил.
     Автори прагнули дати об'єктивну оцінку подіям вітчизняної історії періоду перших двох десятиріч XX ст. Значну увагу приділено розвиткові національної культури та історії повсякденності, що дозволяє олюднити й оживити сторінки минулого. У підручнику запропоновано нестандартний методичний апарат, який сприятиме розвитку в учнів критичного мислення, навичок самостійної роботи, допоможе сформувати і обґрунтувати власну точку зору.
   
    Ладиченко Т. В. Всесвітня історія : підручник для 11 класу / Т. В. Ладиченко ; Міністерство освіти і науки України. К. : Грамота, 2011. – 224 с. : ил.
      Підручник містить навчальний матеріал із всесвітньої історії другої половини XX – початку XXI ст. для 11 класу, який поданий відповідно до чинної програми "Всесвітня історія". Глибше осягнути цей складний і насичений багатьма подіями період всесвітньої історії допоможуть ілюстрації, мапи, схеми, запитання та завдання для самоперевірки, обговорення та дискусій. Навчальний матеріал підручника сприятиме формуванню в учнів відчуття належності України до європейської цивілізації, розуміння єдності світу та необхідності вирішення глобальних проблем людства спільними зусиллями.
      Межжерін С. В. Біологія : підручник для 11 класу / С. В. Межжерін, О. Я. Межжеріна. – Харків : Сиция, 2012. – 336 с. : ил.
     Опрацювавши курс загальної біології, ви дізнаєтеся про небезпеку, що її приховують ГМО-продукти, довідаєтеся, чому в карооких батьків іноді народжуються блакитноокі діти, вивчите історію і розвиток життя на всій нашій планеті, сформуєте власну думку про походження людини, виробите принципово новий – екологічний погляд на світ. Автори намагалися викласти складний матеріал загальної біології доступно, зробити його цікавим. Підручник призначено учням загальноосвітніх шкіл, які опановують біологію На рівні стандарту та академічному рівні. Матеріал для вивчення на академічному рівні виділено позначкою. Відомості, які будуть цікаві тим, хто з інтересом вивчає біологію, подано іншим (дрібним) шрифтом.
    Пентилюк М. І. Українська мова : підручник для 11 класу / М. І. Пентилюк ; Міністерство лсвіти і науки України. – К. : Освіта, 2011. – 208 с. : ил. – Харків : Сиция, 2012. – 208 с. : ил.
     Підручник допоможе вам удосконалити мовлення, глибше пізнати правила спілкування, відчути себе освіченою, впевненою людиною, здатною за допомогою мови якнайкраще виявити свої здібності в будь-яких життєвих ситуаціях. Ви будете працювати під керівництвом учителя, самостійно, у парах і групах. Сподіваємося, вас зацікавлять рубрики "Видатні українці", "Мандруємо світом", "Читайте українською!", стануть корисними для вас і завдання "Допоможіть знайти помилку!", "Антисуржик".
     Пестушко В. Ю. Географія : підручник для 10 кл. / В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова. - 2-е вид. - К. : Генеза, 2012. - 304 с. : ил.

 

     У підручнику доступно і надзвичайно цікаво дано загальну економіко-географічну характеристику світу, а також висвітлено основні риси й особливості розвитку регіонів і країн світу. Підручник яскраво ілюстрований, містить багато довідкових даних, а також короткий словник термінів і понять.

Содержание см. здесь.....
     Полянський, П. Всесвітня історія : [Электронный ресурс] : підручник для 10 класу / П. Полянський. – К. : Генеза, 2010. – 255 с. : ил.
     У підручнику висвітлено економічні, соціальні, політичні, дипломатичні, військові, культурні процеси у світі в першій третині XX ст. Структура і зміст видання обумовлені навчальною програмою із всесвітньої історії для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень). Запитання і завдання різного ступеня складності, вміщені в підручнику, мають пошуковий і проблемний характер. Поданий фактичний, картографічний і статистичний матеріал покликаний допомогти учневі набути системних знань з історії цього періоду і на їх основі оволодіти вмінням глибоко розуміти закономірності та механізми взаємовідносин між окремими людьми, націями і державами.
     Пришляк Н. П. Астрономия : учебник для 11 класса / Н. П. Пришляк. – Харьков : Ранок, 2012. – 160 с. : ил.
     Учебник соответствует требованиям "Государственного стандарта базового и полного среднего образования" и учебной программе по астрономии для 11-летней школы. Основная цель учебника – способствовать формированию базовых астрономических знаний, показать их необходимость для понимания окружающего мира.
    Ривкинд И. Я. Информатика : учебник для 10 класса / И. Я. Ривкинд, Т. И. Лысенко, Л. А. Черникова, В. В. Шакотько. – К. : Генеза, 2010. – 304 с. : ил. – пер. с укр.
    Материал учебника разделен согласно программе на 5 тем. В основу изложения учебного материала положены объектный и алгоритмический подходы. В начале каждого пункта приведены вопросы для актуализации знаний учащихся, на которые опирается изучение нового материала. Для лучшего восприятия и усвоения учениками учебного материала учебник содержит большое количество рисунков, таблиц, схем, изображений монитора и другие наглядные материалы. Для повышения интереса к изучению предмета учебник, кроме основного материала, содержит рубрики "Для тех, кто хочет знать больше", "Это интересно знать", "Интересные факты из истории", "Дополнительные источники информации". В конце каждого пункта приводятся вопросы для самоконтроля и практические задания, которые распределены по уровням учебных достижений. Учебник содержит 13 практических работ, выполнение которых, согласно программе, обязательно для всех учащихся.
     Ривкинд И. Я. Информатика : учебник для 11 класса / И. Я. Ривкинд, Т. И. Лысенко, Л. А. Черникова, В. В. Шакотько. – К. : Генеза, 2011. – 304 с. : ил. – пер. с укр.
     Материал учебника разделен согласно программе на 4 главы. В основу изложения учебного материала положены объектный и алгоритмический подходы. В начале каждого пункта приведены вопросы для актуализации знаний учащихся, на которые опирается изучение нового материала. Для лучшего восприятия и усвоения учениками учебного материала учебник содержит большое количество рисунков, таблиц, схем, копий изображений экрана монитора и другие наглядные материалы. Для повышения интереса к изучению предмета учебник, кроме основного материала, содержит рубрики "Для тех, кто хочет знать больше", "Это интересно знать", "Интересные факты из истории", "Дополнительные источники информации". В конце каждого пункта приводятся вопросы для самоконтроля и практические задания, для которых определены уровни их сложности. Учебник содержит 20 практических работ, выполнение которых, согласно программе, обязательно для всех учащихся.
     Семенюк Г. Українська література : підручник для 10 класу / Г. Семенюк, М. Ткачук [и др.]. – К. : Освіта, 2010. – 352 с. : ил. – Харків : Сиция, 2012. – 352 с. : ил.
    У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури і здійсните мандрівку художніми світами творів письменників другої половини XIX – початку XX століть. Вам відкриється художня самобутність українського письменства, естетична неповторність національної картини буття народу, його розвиток у контексті європейського літературного процесу. Належне вивчення української літератури в 10 класі дасть вам змогу поглибити літературну освіту, сформувати естетичні смаки, виховати найкращі риси особистості, зокрема патріотизм, гуманізм, активну життєву позицію, навички вирішувати нестандартні ситуації, які ставить життя перед кожним. Опанувати навчальний матеріал вам допоможуть використані в підручнику новітні досягнення літературознавства та педагогіки, сучасні технології навчання, що передбачають вдумливе засвоєння знань, уміння застосовувати їх.
     Семенюк Г. Українська література : підручник для 11 класу / Г. Семенюк, М. Ткачук [и др.] ; Міністерство освіти і науки України. – К. : Освіта, 2011. – 416 с. : ил. – Харків : Сиция, 2012. – 416 с. : ил.
     В 11 класі ви ознайомитеся з літературним процесом в Україні, який відбувався у складних умовах соціально-політичних подій, утвердження плюралізму естетичних поглядів, напрямів та заборон на вільний самовияв творчості митців слова. Перед вами постане яскрава картина національного відродження 20-30-х років XX століття, утвердження модернізму та його стильових течій: неоромантизму, символізму, імпресіонізму, експресіонізму, футуризму, авангардизму, неокласицизму, сюрреалізму та інших. Художньо багатовимірною є творчість "шістдесятників" та сучасних постмодерністів. Ви відкриєте для себе і літературу української діаспори, яка подається у підручнику в контексті єдиного художнього процесу. Дізнаєтеся, що застосовуючи різні світоглядні системи і творчі методи, орієнтуючись на кращі традиції рідної та світової літератур, українські письменники здійснили вагомі художні відкриття.
     Турченко Ф. Г. Новітня історія України : підручник для 11 класу. Ч. 2 : 1939-початок XXI ст. / Ф. Г. Турченко ; Міністерство освіти і науки України. – К. : Генеза, 2008. – 384 с. : ил.
     У підручнику подано систематизований виклад подій в Україні від початку Другої світової війни до початку XXI ст. Особлива увага приділяється питанням, недостатньо висвітленим і спотвореним або сфальсифікованим офіційною радянською історіографією: особливостям соціально-економічного й політичного розвитку України в роки радянської влади, впливу тоталітарної системи на культурно-ідеологічні процеси в республіці, дисидентському руху, досягненню Україною незалежності, розбудові незалежної української держави.
     Українська література : хрестоматія для 10 класу / ред. О. В. Єременко. – Харків : Весна, 2012. – 736 с.
     Хрестоматію створено відповідно до чинної програми з української літератури та за вимогами нової "Концепції літературної освіти", мета якої – "виховання творчого читача із самостійним критичним мисленням, формування гуманістичного світогляду, загальної культури, естетичних смаків особистості". Структуру посібника розроблено таким чином, що вона спрямована на комплексний підхід до вивчення літератури. Окрім текстів, хрестоматія містить ще й літературознавчі статті, й рубрики "Словник незрозумілих слів", "Це цікаво!", а також у кінці посібника розміщено розділ, у якому у формі таблиць подано інформацію про найважливіші етапи життєвого та творчого шляху письменників. Щодо практичної складової видання, то до уривків творів дібрані питання, які допоможуть дитині краще засвоїти прочитане, щоб потім самостійно попрацювати над текстом. У кінці кожного розділу для самоперевірки подані тестові завдання закритого типу. Такий тип завдань обов'язково наявний у тестовому зошиті ЗНО, тому практика виконання таких завдань буде надзвичайно доречною для учнів, що прагнуть у майбутньому складати зовнішнє незалежне оцінювання. Видання розраховане на учнів 10 класу, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та всіх, хто цікавиться захопливим світом літератури.
     Українська література : хрестоматія для 11 класу / ред. О. В. Єременко. – Харків : Весна, 2012. – 736 с.
     Хрестоматію створено відповідно до нових навчальних програм для 11-річної школи та за вимогами нової "Концепції літературної освіти", мета якої – "виховання творчого читача із самостійним критичним мисленням, формування гуманістичного світогляду, загальної культури, естетичних смаків особистості". Структуру посібника розроблено таким чином, що вона спрямована на комплексний підхід до вивчення літератури. Окрім текстів, хрестоматія містить ще й літературознавчі статті, й рубрики "Словник незрозумілих слів", "Це цікаво!", а також у кінці посібника розміщено розділ, у якому у формі таблиць подано інформацію про найважливіші етапи життєвого та творчого шляху письменників. Щодо практичної складової видання, то до уривків творів дібрані питання, які допоможуть учневі краще засвоїти прочитане, щоб потім самостійно попрацювати над текстом. У кінці кожного розділу для самоперевірки подані тестові завдання закритого типу. Такий тип завдань обов'язково наявний у тестовому зошиті ЗНО, тому практика виконання таких завдань буде надзвичайно доречною для учнів, що прагнуть у майбутньому складати зовнішнє незалежне оцінювання. Видання розраховане на учнів 11 класу, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та всіх, хто цікавиться захопливим світом літератури.
   
© Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж Крымпотребсоюза

© Ядрова Г.В . - выставлено 22 .5. 2013 г., пополнено 14.8.2013 г., 11.10.2013 г.