Переход на главную страницу web-сайта СКТЭК
 
Поиск по сайту

  
КАРТА САЙТА


 

СЛОВАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
см здесь....ГЛОСАРІЙ
"Стратегічне управління"

см. здесь ...


Глосарій основних понять і термінів із стандартизації
см. здесь .....

Глосарій основних понять і термінів з управління якістю продукції см. здесь .....

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПО ТЕМЕ
"Управление качеством "

см. здесь .....

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПИЩЕВЫХ ДОБАВКАХ С ИНДЕКСОМ"Е"
см. здесь....


Глоссарий
"Государственное регулирование экономики"


Ссельские и районные потребительские общества КРЫМА
см. здесь….


ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
"ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА"
см. здесь....Электронные учебники и учебные пособия по экономике
(онлайновый доступ)

 

 


Статистика посещений
HotLog
Яндекс цитирования


Поиск в Интернете

      
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(полная информация см. печатный оригинал)

    

Пістунов, І. М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах [Текст] : учебник / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. - [Б. м.] : Центр учбової літератури, 2013. - 234 с. - ISBN 978-617-673-139-9
    Аннотация: У посібнику подано інформацію про загальні принципи інформатизації суспільства України, описано інформаційні системи у діяльності фінансових установ, як державних так і комерційних, наведені принципи роботи SWIFT та FOREX, білінгових систем, та інформаційних систем у страхуванні, розглянуто теоретичні і практичні аспекти проектування інформаційних систем, прийоми формалізації опису інформаційних потоків, використання CASE-методу автоматичного проектування. Після кожного розділу подано завдання для самостійного виконання, тому він може слугувати і як посібник для практичних чи лабораторних занять із застосуванням комп'ютерної техніки. Призначений для студентів вищих учбових закладів і може бути корисним для фінансистів, економістів, плановиків, менеджерів та маркетологів. Посібник базується на літературних джерелах вітчизняних та зарубіжних авторів та на досвіді викладання дисциплін "Інформаційні системи у фінансах" та "Проектування інформаційних систем" в Державному ВНЗ "НГУ".

 

ДОДАТОК СЛОВНИК СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ (С.229-232)
 • CD-ROM – пристрій для зчитування компакт-дисків. (CD)
 • DBF-формат – формат файлів БД.
 • SWIFT – міжнародна банківська система електронних платежів.
 • Автоматичні 1 С – в яких всі функції управління і обробки даних виконуються технічними засобами без участі людини (наприклад, автоматичне керування ТП).
 • АРМ – автоматизоване робоче місце.
 • База даних – це іменована, структурована сукупність взаємозв'язаних даних, які характеризують певну предметну область і знаходяться під управлінням СУБД.
 • Білінгова система (БС) – система, що здійснює автоматичний облік використання клієнтом визначених послуг.
 • Біржа – це організація, яку створюють професійні учасники ринку цінних паперів з метою регулярного проведення торгів по певних видах товарів (різними типами цінних паперів) на основі єдиних умов та правил торгівлі
 • Бланк – очищення всіх полів на екрані.
 • Брокер – посередник у торговельних угодах, що встановлює контакт між продавцем і покупцем.
 • Видалення – тимчасове викреслення / оновлення записів в загальному списку
 • Дилер – 1. Фізична особа, фірма, яка від свого імені і за свій рахунок перепродує товари. 2. Біржовий посередник, член фондової біржі, що займається купівлею-продажем цінних паперів, валют, дорогоцінних металів від свого імені і за свій рахунок.
 • Документ – інформаційна освіта, застосовується для управління та обліку та містить один або декілька показників (або повідомлення і показники) в умовах, коли воно посвідчено особою, відповідальною за інформацію, що міститься в документі.
 • Економічна діяльність – процес поєднання дій, які призводять до отримання відповідного набору продукції чи послуг. Вид діяльності характеризується використанням ресурсів, виробничим процесом, випуском продукції та наданням послуг.
 • Емітент – це державне та комерційне кредитна установа, торговельна та промислова компанія, що виробляє емісію цінних паперів.
 • Життєвий цикл інформаційної системи – це безперервний процес, який починається з моменту ухвалення рішення про необхідність його створення і закінчується у момент його повного вилучення з експлуатації
 • Інвестор – особа, організація або держава, яка здійснює інвестицію, тобто яка придбає цінні папери.
 • Інсталяція – встановлення програми на ваш комп'ютер.
 • Інтерфейс – зображення: яке при роботі програми з'являється на екрані комп'ютера.
 • Інформатизація – це комплекс заходів, спрямованих на забезпечення повного використання істинного, вичерпного і своєчасного знання у всіх суспільно значущих видах людської діяльності.
 • Інформатика – це наука про сукупність процесів одержання, передачі, обробки, зберігання, представлена й поширена інформація у всіх сферах людського суспільства.
 • Інформаційна база – файли на комп'ютері, які містять потрібну інформацію, розміщену з можливістю пошуку потрібних її елементів.
 • Інформаційна підсистема – це сукупність методів і засобів з розміщення та організації інформації, що включають в себе системи класифікації та кодування, уніфіковані системи документації, методів створення позамашинної ІБ 1С.
 • Інформаційна система (1С) – комунікаційна система по збору, передачі, переробці інформації про об'єкт, що постачає працівникам різного рангу інформацію для реалізації функції управління.
 • Інформаційна технологія (IT) – визначає способи, методи і засоби збирання, реєстрації, передачі, зберігання, обробки та видачі (розповсюдження) або публікації інформації.
 • Інформація – це сукупність фактів, явищ, подій, що представляють інтерес, що підлягають реєстрації та обробці.
 • Картотека – електронний аналог паперової К., що створюється користувачем програми.
 • Кіоски або вітрини даних – це множина корпоративних даних, які характеризують певний аспект діяльності корпорації, наприклад, роботу одного з її підрозділів.
 • Код або система кодування – сукупність символів і правил позначення (кодування) елементів заданої множини.
 • Конфігурування – зміна параметрів розрахунків в бухгалтерських програмах.
 • Лінгвістичні підсистеми (забезпечення) – сукупність мовних засобів, що використовуються на різних етапах створення та експлуатації СОД для підвищення ефективності розробки та спілкування людини і ЕОМ.
 • Машинна ІБ – це частина ІБ 1С, яка представляє собою сукупність інформаційних файлів, які зберігаються (розміщуються) у пам'яті ЕОМ і на магнітних носіях.
 • Меню – перелік можливих дій в програмі
 • Модеми – пристрої, що дозволяють зв'язати два різних комп'ютери через звичайний телефон
 • Номенклатура – інформаційна сукупність, всі значення однотипних реквізитів або показників.
 • Облік, контроль і аналіз – це функції, що забезпечують отримання даних про стан керованої системи за певний проміжок часу.
 • Ознака – частина повідомлення, яка функціонально призначена для якісної характеристики описуваного об'єкта.
 • Операція – це комплекс дій з інформацією та її носіями, які виконуються на одному робочому місці.
 • Організаційні підсистеми 1С – це сукупність методів і засобів, що дозволяють удосконалити організаційну структуру об'єктів і управлінських функцій, виконуваних структурними підрозділами; визначають штатний розклад і чисельний склад кожного структурного підрозділу, розробити посадові інструкції персоналу управління в умовах функціонування СОД.
 • Пакет програм – набір програм, які вирішують єдину задачу.
 • Параметри – режими роботи програми.
 • Парус – інформаційно-розрахункова бухгалтерська система для великих підприємств та корпорацій.
 • Підстава – частина повідомлення, яка призначена для кількісної характеристики описуваного об'єкта.
 • Планування – це управлінська функція, що забезпечує формування планів – перспективних (5-10 років), річних (1 рік) і оперативних (доба, тиждень, декада, місяць).
 • Повідомлення – економічна інформаційна сукупність, що складається з одного або кількох реквізитів, яка дає певну кількісну та якісну характеристику описуваного об'єкта.
 • Позабіржовий ринок – це купівля-продаж цінних паперів (укладання угод з цінними паперами) поза файловою біржею
 • Позамашинна ІБ – це частина ІБ системи, яка являє собою сукупність сигналів, повідомлень і документів, призначених для безпосереднього сприйняття людиною без використання засобів ОТ.
 • Показник – економічна інформаційна сукупність, що представляє собою окремий випадок повідомлення, коли воно має одну підставу з кількома ознаками.
 • Пошук по ключу – пошук інформації в базі законів України по заданій ознаці (ключу), наприклад, за назвою документу: за органом, що його випустив, датою введення в дію і т. ін.
 • Правова підсистема – сукупність правових норм, що регламентують створення, функціонування 1С.231
 • Предметна область (ПО) – це один або декілька об'єктів управління (або їх частини), інформація, про яку моделюється за допомогою БД і використовується для вирішення різних функціональних завдань.
 • Прецедент – це набір сценаріїв використання, в якому кожен екземпляр сценарію є послідовністю дій, виконуваних системою для досягнення відчутного результату для конкретного виконавця.
 • Програмна підсистема (ПП) – це сукупність програмних засобів для створення та експлуатації СОД засобами ОТ.
 • Регулювання (виконання) – це функція, що забезпечує порівняння планованих і фактичних показників функціонування об'єкта управління і реалізацію керуючих впливів при наявності відхилень від запланованих у заданому діапазоні.
 • Редагування – редагування вже існуючих відомостей;
 • Реквізит – елементарне повідомлення, найменша з можливих одиниця (елемент) ЕІ, подальше розчленування якої неможливе без знищення економічного змісту повідомлення.
 • Система електронних платежів (СЕП) – це державна платіжна система, що об'єднує засобами електронної пошти в єдиний інформаційний простір всі комерційні банки України.
 • Система управління БД (СУБД) – це комплекс програмних і мовних засобів загального і спеціального призначення, необхідних для створення БД, підтримки її, маніпулювання даними та організацій доступу до них користувачів або прикладних програм в умовах діючої технології обробки даних.
 • Стискання – остаточне видалення викреслених записів із загального списку працівників;
 • Структурний підхід до розробки 1С – декомпозиція (розбитті) на функції, що автоматизуються: система розбивається на функціональні підсистеми, які в свою чергу діляться на підфункції, що підрозділяються на задачі і так далі.
 • Технологічний процес (ТП) обробки інформації – це сукупність взаємопов'язаних операцій, які виконуються в певній послідовності над інформацією.
 • Типове проектування – розбиття системи на безліч складових компонентів і створення для кожної з них закінченого проектного рішення, яке про упровадженні прив'язується до конкретних умов об'єкту.
 • Файл – це іменована сукупність логічно пов'язаних між собою даних, що розміщені поза програм у зовнішній пам'яті і доступні програмі за допомогою спеціальних операцій.
 • Шаблони документів – електронні образи форм документів звітності.

© Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж Крымпотребсоюза
Электронная копия © Ядрова Г.В. - выставлено 22.02.2014 г.