Переход на главную страницу web-сайта СКТЭК
 
Поиск по сайту

  
КАРТА САЙТА


"Подписка 2013"

******************

"Подписка"
2011-2012 гг.


НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
УЧЕБНЫЙ ГОД
2013

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
УЧЕБНЫЙ ГОД
2012

 

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ
2009-2013


НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
2009-2010
гг.
см. здесь .....

Поиск в Интернете

 

Статистика посещений

HotLog
Цитируемость
Яндекс цитирования

 
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
2014


(информационный список литературы - пополнение /обновление по мере поступления
литературы в библиотеку)
     
 
     Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 0-11 учете». - Москва : Проспект, 2014. - 24 с.- ISBN 978-5-392-13605-6

    Текст Федерального закона подготовлен с использованием профессиональной юридической системы «Кодекс», сверен с официальным источником.


     При подготовке настоящего издания использованы электронные тексты документов из информационно-правовой системы «Кодекс» (www.kodeks.ru).

 Содержание см. здесь...
 
   Новый план счетов бухгалтерского учета. — Москва : Проспект, 2014. - 128 с. - ISBN 978-5-392-15356-5

    В данном издании приведен текст нового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а также инструкция по его при нению, утвержденные приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н.

    Настоящий План счетов и инструкция применяются всеми организациями, являющимися юридическими лицами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (кроме банковских, страховых и бюджетных организаций).

    При подготовке настоящего издания использованы электронные тексты документов из информационно-правовой системы «Кодекс» (www.kodeks.ru).

 Содержание см. здесь...
 

   
26 положений по бухгалтерскому учету. — Москва : Проспект, 2014. - 240 с. - ISBN 978-5-392-15403-6

    В предлагаемом издании содержатся все действующие Положения п бухгалтерскому учету в последней редакции Министерства финансов РФ (приказы № 143н, 144н, 167н, 186н, 11н, 125н, 23н, 55н), а также Положение о главных бухгалтерах и новый, вступивший в силу с 1 января 2013 г., Федеральный закон «О бухгалтерском учете».
     Издание подготовлено с использованием профессиональной юридической системы «Кодекс» и предназначено для бухгалтеров, аудиторов, работников налоговых и финансовых служб, студентов и аспирантов вузов.
     При подготовке настоящего издания использованы электронные тексты документов из информационно-правовой системы «Кодекс» (www.kodeks.ru).

 Содержание см. здесь...
 
     Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации [Текст] : [часть первая, часть вторая : официальный текст : текст Кодекса приводится по состоянию на 30 марта 2014 г.]. - Москва : Омега-Л, 2014. - 938 с. - (Кодексы Российской Федерации). - ISBN 978-5-370-03287-5
    

     Документы вступили в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки     Подробнее справочную информацию о законодательстве о налогах и сборах см. :

 Содержание см. здесь...
 
    Пістунов, І. М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах [Текст] : учебник / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. - [Б. м.] : Центр учбової літератури, 2013. - 234 с. - ISBN 978-617-673-139-9
    Аннотация: У посібнику подано інформацію про загальні принципи інформатизації суспільства України, описано інформаційні системи у діяльності фінансових установ, як державних так і комерційних, наведені принципи роботи SWIFT та FOREX, білінгових систем, та інформаційних систем у страхуванні, розглянуто теоретичні і практичні аспекти проектування інформаційних систем, прийоми формалізації опису інформаційних потоків, використання CASE-методу автоматичного проектування. Після кожного розділу подано завдання для самостійного виконання, тому він може слугувати і як посібник для практичних чи лабораторних занять із застосуванням комп'ютерної техніки. Призначений для студентів вищих учбових закладів і може бути корисним для фінансистів, економістів, плановиків, менеджерів та маркетологів. Посібник базується на літературних джерелах вітчизняних та зарубіжних авторів та на досвіді викладання дисциплін "Інформаційні системи у фінансах" та "Проектування інформаційних систем" в Державному ВНЗ "НГУ".
 Содержание см. здесь.....
Словник спеціальних термінів. - С. 229
( полный текст )
 
     Жолнер, І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами [Электронный ресурс] : учебник / І. В. Жолнер. - К. : Центр навчальної літератури, 2012. - 368 с. - ISBN 978-611-01-0270-4
    Аннотация: У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні та практичні проблеми фінансового обліку у країнах з розвиненою ринковою економікою та Україні, проаналізовано трансформацію теоретичних абстракцій у схеми та моделі управління підприємства. Розглядається коло питань, що стосуються управління підприємствами і прийняття фінансових рішень: ведення фінансового обліку, узагальнення інформації та складання фінансової звітності та ін. Викладення теоретичних проблем супроводжується прикладами та аналізом ситуацій. В кінці кожного розділу наведені контрольні питання для самоперевірки студентів та тестові завдання. Підкреслено значення правових проблем фінансових відносин, особливо щодо податкового обліку. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться питаннями організації фінансового обліку на підприємствах.
 Содержание см. здесь...
 
    Тягунова Н. М. Мерчандайзинг: кредитно-модульний курс, [текст] навч. посіб./ Н. М. Тягунова, В. В. Лісіца, Ю. В. Іванов. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 332 с. - ISBN 978-617-673-233-4
     У навчальному посібнику систематизовано знання з мерчандайзингу в роздрібній торгівлі. Розглянуто зміст концепції мерчандайзингу, інструментарій, за допомогою якого можна досягти зростання обсягів продажу в торговельній точці. Узагальнені правила розміщення та викладки товарів продовольчої та непродовольчої груп в торговельному залі магазинів різних форматів. Представлені кейси, розрахункові та тестові завдання, які дозволяють практично опанувати представлений теоретичний матеріал.
    Призначено для студентів, магістрів, аспірантів, практичних фахівців в сфері торгівлі.

 

Содержание см. здесь...
Глосарій (с. 320-331) (полный текст)
 
    Чорний Є.В. Психологія комунікативної взаємодії суб'єктів торговельної діяльності : монографія / Є. В. Чорний, Н. Є. Завацька, О. Г. Мажорова / Під ред. Н. Є. Завацької. – Луганськ : Ноулідж, 2014. – 180 с.

    У монографії розкрито психологічні фактори комунікативної взаємодії суб'єктів торговельної діяльності. Розглянуто процес продажу як системи відносин між продавцем і покупцем, проаналізовано статичний та динамічний аспекти цього процесу, акцентовано увагу на різних мотивах такої взаємодії. Розроблено теоретичну модель міжособистісної комунікації в торговельній діяльності та типологію ситуацій продажу (типів торговельної діяльності). Викладено основні мотиваційні та семантичні відмінності ситуацій продажів у першому, другому та третьому типах. Представлено результати розробки та апробації методики ампліфікації як техніки збагачення та корекції домінантного значення психологічних факторів за допомогою виокремлення інших їхніх смислових значень в умовах розгортання актуальної діяльності.
    Для фахівців у галузі психології, практичної психології та суміжних дисциплін, науковців, викладачів, аспірантів та студентів, а також усіх, хто цікавиться зазначеною проблемою.

Содержание см. здесь...
ВСТУП (C. 4-7), РАЗДЕЛ 1 (8-35), РАЗДЕЛ 2 (36-89), РАЗДЕЛ 3 (90-132), ВЫВОДЫ (133-135)
 
  
     Шершун, А. А. Митні правила в Україні [Электронный ресурс] : учебник / А. А. Шершун. - Х. : Факт, 2013. - 512 с. - ISBN 978-966-637-739-8

  Аннотация: Підручник має рекомендаційний і довідковий характер. У ньому наводяться основні відомості з питань митної справи, ролі органів доходів та зборів у системі державного регулювання України з урахуванням вимог Митного кодексу України, інших законодавчих та нормативно-правових актів України. Розглядаються питання основ здійснення зовнішньоекономічної діяльності, заходи тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічних операцій, порядку декларування, здійснення митного контролю та митного оформлення, особливості переміщення через митний кордон України товарів, транспортних засобів, валютних коштів, що належать громадянам, порядок нарахування та стягнення встановлених податків та зборів, заходи, що вживаються органами доходів та зборів із метою припинення незаконного переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України, та відповідальність за вчиненні порушення митних правил. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, працівників органів доходів та зборів, декларантів підприємств, керівників, менеджерів підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічні операції, та інших осіб, яких цікавлять питання митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Законодавчі та нормативні акти наведено станом на 15.02.2013 р.

      Содержание см. здесь...
   
© Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж Крымпотребсоюза

© Ядрова Г.В . - выставлено 29 .1. 2014 г., пополнено 24.2.14 г., 16.05.2014 г.,10.8.2013 г., 26.9.14 г., 4.10.14 г,, 6.10.14 г., отредактировано 12.06.14 г.