Переход на главную страницу web-сайта СКТЭК
 
Поиск по сайту

  
КАРТА САЙТА


 

СЛОВАРЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
см здесь....ГЛОСАРІЙ
"Стратегічне управління"

см. здесь ...


Глосарій основних понять і термінів із стандартизації
см. здесь .....

Глосарій основних понять і термінів з управління якістю продукції см. здесь .....

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПО ТЕМЕ
"Управление качеством "

см. здесь .....

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПИЩЕВЫХ ДОБАВКАХ С ИНДЕКСОМ"Е"
см. здесь....


Глоссарий
"Государственное регулирование экономики"


Ссельские и районные потребительские общества КРЫМА
см. здесь….


ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
"ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА"
см. здесь....Электронные учебники и
учебные пособия по экономике
(онлайновый доступ)

Статистика посещений
HotLog
Яндекс цитирования


Поиск в Интернете

      
НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - УЧЕБНЫЙ ГОД
2014

(полная информация о поступлениях 2014 г. см. здесь.....)

    

   Чорний Є.В. Психологія комунікативної взаємодії суб'єктів торговельної діяльності : монографія / Є. В. Чорний, Н. Є. Завацька, О. Г. Мажорова / Під ред. Н. Є. Завацької. – Луганськ : Ноулідж, 2014. – 180 с.

    У монографії розкрито психологічні фактори комунікативної взаємодії суб'єктів торговельної діяльності. Розглянуто процес продажу як системи відносин між продавцем і покупцем, проаналізовано статичний та динамічний аспекти цього процесу, акцентовано увагу на різних мотивах такої взаємодії. Розроблено теоретичну модель міжособистісної комунікації в торговельній діяльності та типологію ситуацій продажу (типів торговельної діяльності). Викладено основні мотиваційні та семантичні відмінності ситуацій продажів у першому, другому та третьому типах. Представлено результати розробки та апробації методики ампліфікації як техніки збагачення та корекції домінантного значення психологічних факторів за допомогою виокремлення інших їхніх смислових значень в умовах розгортання актуальної діяльності.
    Для фахівців у галузі психології, практичної психології та суміжних дисциплін, науковців, викладачів, аспірантів та студентів, а також усіх, хто цікавиться зазначеною проблемою.

Содержание \ЗМІСТ
 • ВСТУП 4
 • Розділ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - 8
  1.1. Генезис поняття «комунікація» в психології 9
  1.2. Теоретико-методологічні підходи до проблеми ефективності комунікації в ситуації продажу 28
  1.3. Соціально-психологічні особливості міжособистісної комунікації в торговельній діяльності 32
  Висновки до розділу 35
 • Розділ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ'ЄКТІВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - 36
  2.1. Теоретична модель міжособистісної комунікації суб'єктів у ситуації продажу 36
  2.2. Обґрунтування методів та алгоритму проведення емпіричного дослідження 58
  2.3. Результати дослідження та їх обговорення 60
  Висновки до розділу 90
 • Розділ 3. ТЕХНОЛОГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СПЕЦІАЛІСТІВ З ПРОДАЖУ - 92
  3.1. Методологічне обґрунтування процесу оптимізації комунікативного потенціалу спеціалістів торговельної діяльності 92
  3.2. Програма розвитку комунікаційного потенціалу спеціалістів із продажу 98
  3.3. Результати формувального експерименту та перевірка їх ефективності 129
  Висновки до розділу 131
 • ВИСНОВКИ - 133
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ - 136
 • ДОДАТКИ - 157
ВСТУП (C. 4-7)


    Соціально-економічні трансформації, що протягом останніх років відбуваються в Україні, вплинули на всі сфери економічного, правового, суспільного та культурного життя її громадян, які відчули на собі кардинальні зміни або перетворення ринкового характеру. Це стосується й торговельної діяльності, яка останнього часу набула структурної новизни, а її різноманіття, яке визначається постійним зростанням кількості товарів і послуг, генерує пошук нових форм і технологій здійснення продажів, встановлення ефективної комунікативної взаємодії між суб'єктами торговельних відносин. Наразі для українського споживача немає тотального дефіциту необхідних товарів чи послуг, а в будь-якій сфері реалізації йому пропонується їх достатня, а часом і надлишкова кількість. Це зумовило загострення конкуренції між виробниками та торговельними організаціями за споживача, а на психологічному рівні – зміни у структурі відносин між продавцем і покупцем, оскільки останній стає повноцінним суб'єктом торговельної діяльності.
    В умовах загальнодоступності та стандартизації виробничих і маркетингових технологій основним інструментом, що дозволяє забезпечити необхідні продажі, а отже, й конкурентні позиції на ринку товарів і послуг, є процес оптимізації міжособистісної комунікації продавця та покупця.
    На теперішній час існують різні наукові підходи до вивчення та визначення як самого поняття «процес комунікації», так і розуміння процесу комунікативної взаємодії та міжособистісної комунікації. У загальнотеоретичному аспекті зарубіжними та вітчизняними вченими вивчалися зміст і структура комунікаційного процесу (Дж. Андерсон, Р. Вердербер, К. Ларсон, Г. Почепцов, К. Шенон та ін.) його мовні (І. Бодуен де Куртене, О. Потебня, П. Фортунатов та ін.) та соціокультурні аспекти (М. Бахтін, Л. Виготський, С Максименко, Е. Сепір та ін.). Психічні механізми ефективності спілкування, кодування та декодування текстів вивчалися у фокусі психолінгвістики, психосемантики та нейролінгвістики (О. Бондаренко, Л.Засєкіна, О. Леонтьев, О. Лурія, Ч. Осгуд, Т. Себеока, Н. Чепелєва, Л. Щерба та ін) Проблеми комунікативної взаємодії суб'єктів діяльності поспілкувалися в контексті трансформації психічного образу та особистісного змісту (Б. Ананьев, В. Зінченко, С. Рубшштеин та ін ї цілеутворення в спільній діяльності (О. Асмолов, Г. Бєлоусова, Ю Лотман та ін), психологічних особливостей підприємницької діяльності (Р.Багоцці, О. Данчева, Ю. Швалб та ін.), проблемного міжособистісного спілкування (Р. Вердербер, Є. Ільїн, 3. Карпенко, Б Ломов О Цуканова та ін.) та ефективної міжособистісної взаємодії (В. Казміренко, М. Корнєв, М. Розенберг, В. Третьяченко, Дж. Уоллен та ін.).
    Порівняно недавно вчені почали досліджувати комунікативні технології в торговому менеджменті (О. Ананьев, Г. Баришева, О. Куліковська та ін.) та торговельній діяльності (Л. Карамушка, О. Кренденцер, О. Філь та ін.).
    Проте вивчення психологічних факторів, які значно впливають на ефективність процесу комунікації суб'єктів торговельної діяльності, визначення поняття «ефективності міжособистісної комунікації в ситуації продажу» залишилося поза.
    Мета дослідження полягала у визначенні й аналізі психологічних факторів ефективної комунікативної взаємодії суб'єктів торговельної діяльності та розробці програми, спрямованої на підвищення ефективності міжособистісної комунікації торговельних спеціалістів у ситуації продажу.
    Для досягнення мети було висунуто такі завдання дослідження: провести теоретико-методологічний аналіз підходів до вивчення проблеми комунікативної взаємодії суб'єктів торговельної діяльності; побудувати теоретичну модель міжособистісної комунікації в торговельній діяльності та здійснити її операціоналізацію; виявити чинники, що визначають психологічний зміст торговельної діяльності та розробити соціально-психологічну класифікацію її типів; емпірично дослідити психологічні фактори комунікативної взаємодії суб'єктів торговельної діяльності та виокремити такі, що значно впливають на ефективність діяльності торговельних спеціалістів у ситуації продажу; розробити методику ампліфікації смислових структур міжособистісної комунікації суб'єктів торговельної діяльності; апропонувати та апробувати програму розвитку комунікативного потенціалу торговельних спеціалістів, спрямовану на підвищення ефективності їхньої міжособистісної комунікації у ситуації продажу.
    Теоретико-методологічну основу дослідження становили: концепції розвитку психіки та особистості в діяльності (О. Асмолов, Л. Виготський, В. Калін, Г. Костюк, О. Леонтьев, С. Максименко, С. Рубінштейн); принципи системного підходу в психології (В. Казміренко, Б. Ломов, В. Семіченко, В. Третьяченко та ін.); концепції спільної діяльності (В. Журавльов, О. Леонтьев, Б. Ломов та ін.); наукові підходи до проблеми міжособистісної комунікації (О. Бодальов, О. Блинова, Є. Доценко, В. Знаков, Є. Ільїн, О. Корніяка, О.О. Леонтьев, Є. Цуканова, Н. Чепелєва та ін.) та комунікативної компетенції (О. Бондаренко, І. Зимня, В. Зливков, О. Киричук, Л. Орбан-Лембрик, Т. Титаренко та ін.); теоретичні положення про Я-концепцію як фундаментальний чинник поведінки та розвитку особистості (Р. Берне, Е. Еріксон, А. Маслоу, Г. Прихожан та ін.), дослідження проблеми адаптації індивіда до економічних умов життєдіяльності (3. Варналій, Н. Завацька, Л. Карамушка, Г. Ложкін, В. Москаленко, М. Пітере, Й. Шумпетер та ін.).
    Для досягнення мети та вирішення завдань було використано комплекс методів: теоретичний, системний та структурний аналіз; синтез; узагальнення, класифікація та систематизація сучасних наукових й емпіричних досліджень; бесіда, анкетування; психодіагностичні методики: метод семантичного диференціалу (Ч. Осгуд), метод експертних оцінок, тест смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) Д. Леонтьева, опитувальник соціального інтелекту (СОІНТ 2) (Н. Каліна), методика EQ -емоційний інтелект (Н. Холл); факторний аналіз, дискримінантний аналіз, F-критерій Фішера, коефіцієнт кореляції r-Пірсона, Т-критерій Вілкоксона. Статистична обробка даних і графічна презентація результатів здійснювалася за допомогою пакета статистичних програм SPSS (версія 20.0).
    Наукова новизна роботи полягає в тому, що виокремлено психологічні фактори ефективної комунікативної взаємодії суб'єктів торговельної діяльності; розроблено соціально-психологічну класифікацію типів торговельної діяльності; запропоновано теоретичну модель міжособистісної комунікації в торговельній діяльності та здійснено її операціоналізацію; представлено методику ампліфікації смислових структур та визначено роль смислових компонентів у структурі міжособистісної комунікації суб'єктів торговельної діяльності; визначено поняття «ефективність міжособистісної комунікації в ситуації продажу»; розроблено програму розвитку комунікативного потенціалу торговельних спеціалістів, спрямовану на підвищення ефективності міжособистісної комунікації в ситуації продажу; дістали подальшого розвитку підходи до розвитку комунікативного потенціалу суб'єктів торговельної діяльності, адаптації індивіда до нових економічних умов життєдіяльності; поглиблено уявлення щодо змісту поняття «міжособистісна комунікація у ситуації продажу» та розуміння психологічних факторів, від яких істотно залежить ефективність міжособистісної взаємодії суб'єктів торговельної діяльності.
    Теоретичне значення дослідження полягає у визначенні та систематизації психологічних чинників, що значно впливають на процес комунікації суб'єктів торговельної діяльності; психологічному обґрунтуванні методів розвитку їхнього комунікативного потенціалу, підвищення ефективності міжособистісної комунікації в різних типах ситуацій продажу. Результати дослідження можуть бути використані у подальших теоретичних розробках проблеми комунікативної взаємодії суб'єктів торговельної діяльності.
    Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості їхнього використання у дослідженнях з економічної соціалізації індивідів та їхньої адаптації до соціально-економічних перетворень; урахуванні під час розробки науково обґрунтованої системи підготовки майбутніх психологів, менеджерів, маркетологів і економістів, а також у процесі перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців із різних сфер соціально-економічної діяльності.
    Монографія складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.


© Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж Крымпотребсоюза
Электронная копия © Ядрова Г.В. - выставлено 22.04.2014 г.