НАШ АДРЕС: 95026 г. Симферополь ул. Гагарина, 11 тел. (0652) 22-22-11 22-62-88, 22-49-40
Переход на главную страницу официального web-сайта СКТЭК
 
Поиск по сайту

  
КАРТА САЙТА


 

ГЛОСАРІЙ
"Стратегічне управління"

см. здесь ...


Глосарій основних понять і термінів з управління якістю продукції

см. здесь ...

 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПИЩЕВЫХ ДОБАВКАХ С ИНДЕКСОМ"Е"
см. здесь....

 

Глосарій основних понять і термінів із стандартизації
см. здесь .....
Электронные учебники и учебные пособия по экономике
(онлайновый доступ)


Стратегия развития
Крыма на 2011-2020 годы


Поиск в ИнтернетеСтатистика посещений

HotLog
Цитируемость
Яндекс цитирования

"Банківська система"
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ - СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
     
Банк — юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного банку України здійснювати в сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.
Банківська система — в Україні дворіїзнева і складається з Національного банку України та комерційних банків, у тому числі: Зовнішньоекономічного банку України. Ощадного банку України, республіканських та інших комерційних банків різних видів і форм власності.
Банківська діяльність — залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.
Банківська холдингова група — об'єднання, до складу якого входять лише банки. Материнському банку банківської холдингової групи має належати не менше, ніж 50% акціонерного (пайового) капіталу' або голосіїз кожного з інших учасників групи, які є його дочірніми банками. Дочірній банк не має права володіти акціями материнського банку. У разі, якщо дочірній банк дістав право власності на акції материнського банку, він зобов'язаний відчужити їх у місячний термін. Банківські холдингові групи дозволяється створювати лише за умови, що в угоді про їх створення передбачено покладання на головний банк групи додаткових організаційних функцій стосовно банків-членів групи, а також створення системи управління спільною діяльністю.
Банківські об'єднання — об'єднання, які мають право створювати банки. Бувають такігх типів: банківська корпорація, банківська холдингова група, фінансова холдингова група. Банки можуть бути учасниками промислово-фінансових груп із дотриманням вимог антимонопольного законодавства України. Банківське об'єднання створюється за попередньою згодою Національного банку України та підлягає державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків. Банк з іноземним капіталом — банк, у якому частка капіталу. шо належить хоча б одному нерезиденту, перевищує 10%.
Валюта України — грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та інших форм, шо перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України; а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на діючі грошові знаки.
Валютний курс — курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни, встановлений Національним банком України.
Валютні кошти — валютні цінності: іноземна валюта готівкою, платіжні документи (чеки, векселі, тратти, депозитні сертифікати, акредитиви та ін.) в іноземній валюті, цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі та ін.) в іноземній валюті, золото й інші дорогоцінні метачи у вигляді зливків, пластин і монет, а також сертифікати, облігації, варанти та інші цінні папери, номінал яких виражено у золоті; дорогоцінне каміння.
Грошова одиниця України — гривня, яка дорівнює 100 копійкам.
Інвестиції — всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект
Інвестиційна компанія — торговець цінними паперами, який, окрім провадження інших видів діяльності, може залучати кошти для здійснення спільного інвестування шляхом: емісії цінних паперів та їх розміщення. Інвестиційна компанія створюється у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю у порядку, встановленому для цих товариств, та здійснює діяльність щодо спільного інвестування згідно з цим положенням.
Кліринг — отримання, звірка та поточне оноалення інформації, підготовка бухгалтерських та облікових документів, потрібних для виконання угод щодо цінних паперів, визначення взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантування розрахунків за угодами щодо цінних паперів.
Клірингова установа — юридична особа, що за результатами проведеного нею клірингу формує клірингові вимоги та надає інформаційні послуги
Кредит — кошти й матеріальні цінності, які надаються резидентами чи нерезидентами у користування юридичним або фізичним особам на визначений термін і під відсоток. Існують такі види кредиту: фінансовий, товарний, інвестиційний, податковий, кредит під цінні папери, які засвідчують відносини позики.
Кредитна спілка — неприбуткова організація, заснована громадянами у встановленому законом порядку на засадах добровільного об'єднання грошових внесків із метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні інших фінансових послуг. Кредитна спілка є юридичною особою.
Кредитна установа — фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик.
Кредитні операції банків — розміщення банками від свого імені, на власних умовах та на власний ризик залучених коштів юридичних осіб (позичальників) і громадян. Кредитними визнаються банківські операції, визначені як такі законом про банки і банківську діяльність.
Лізинг — господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів. Полягає в наданні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій стороні (лізингоодержувачу) на визначений термін майна, що належить лізингодавцю або набувається ним у власність (господарське відання) за дорученням чи погодженням лізингоодер-жувача у відповідного постачальника (продавця) майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.
Лізингодавець — юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу.
Лізингоодержувач — фізична чи юридична особа, яка дістає право володіння та користування предметом лізингу від лізин-годавця.
Ломбард — фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам готівкою чи у безготівковій формі за рахунок власних або залучених коштів, крім депозитів, під заставу майна та майнових прав на визначений термін і під відсоток, а також надання супутніх ломбардних послуг.
Міжнародна організація — міжнародна міжурядова організація.
Міжнародні фінансові організації — це організації, засновниками яких є кілька країн-членів міжнародної фінансової організації, котрі надають фінансові ресурси країнам-членам міжнародної фінансової організації — на умовах, визначених їхніми статутними документами.
Монети — металеві грошові знаки різного номіналу.
Недержавний пенсійний фонд — недержавний пенсійний фонд, який створений та діє відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення.
Страхування — діяльність спеціально уповноважених державних організацій і суб'єктів господарювання (страховиків), пов'язана з наданням страхових послуг юридичним особам або громадянам (страхувальникам) щодо захисту їхніх майнових інтересів у разі настання визначених законом чи договором страхування подій (страхових випадків), за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхувальниками страхових платежів. Страхування може здійснюватися на основі договору між страхувальником і страховиком (добровільне страхування) або на основі закону (обов'язкове страхування).
Страхова організація — юридична особа, виключним видом діяльності якої є страхування життя, і яка має відповідну ліцензію, видану в порядку, встановленому законодавством, та здійснює страхування і виплату довічних пенсій.
Факторинг — придбання банком права вимоги у грошовій формі з поставки товарів чи надання послуг з прийняттям ризику виконання такої вимоги та прийом платежів. За договором факторингу банк бере на себе зобов'язання передати за плату кошти в розпорядження клієнта, а клієнт бере на себе зобов'язання відступити банкові грошову вимогу до третьої особи, що випливає з відносин клієнта з цією третьою особою.
Фінансова установа — юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг і яка внесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому законом. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.
 
   
© Симферопольский кооперативный торгово-экономический колледж Крымпотребсоюза

© Ядрова Г.В . - выставлено 16. 10. 2011 г., пополнено 20.03.2012 г., отредактировано 4.1.2013 г.